วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เนื่องในวันที่ 8 สิงหาคม ตรงกับวันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "สมาคมอาเซียน" (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) โรงเรียนผดุุงราษฎร์ได้จัดงานอาเซียน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ณ บริเวณลานนนทรี และห้องประชุมปัญญาจารย์ โดยนายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ได้มาเยี่ยมชมการจัดงานดังกล่าว

Thumbnail Image Table
asean (15)_resize
14/8/2556 14:29:50
Size (KB)  :  147 KB
asean (14)_resize
14/8/2556 14:29:50
Size (KB)  :  233 KB
asean (13)_resize
14/8/2556 14:29:50
Size (KB)  :  238 KB
asean (12)_resize
14/8/2556 14:29:50
Size (KB)  :  127 KB
asean (11)_resize
14/8/2556 14:29:50
Size (KB)  :  126 KB
asean (10)_resize
14/8/2556 14:29:50
Size (KB)  :  131 KB
asean (9)_resize
14/8/2556 14:29:50
Size (KB)  :  100 KB
asean (8)_resize
14/8/2556 14:29:51
Size (KB)  :  107 KB
asean (7)_resize
14/8/2556 14:29:51
Size (KB)  :  108 KB
asean (6)_resize
14/8/2556 14:29:51
Size (KB)  :  126 KB
asean (5)_resize
14/8/2556 14:29:51
Size (KB)  :  158 KB
asean (4)_resize
14/8/2556 14:29:51
Size (KB)  :  164 KB
asean (3)_resize
14/8/2556 14:29:51
Size (KB)  :  109 KB
asean (2)_resize
14/8/2556 14:29:51
Size (KB)  :  152 KB
asean (1)_resize
14/8/2556 14:29:51
Size (KB)  :  156 KB
Pages:     1