* ประวัติความเป็นมา
    * ประเภทโรงเรียน / ที่ตั้ง
    * เครื่องหมาย / สัญลักษณ์
    * วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
    * โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน
    * คณะกรรมการบริหารภายใน
    * คณะกรรมการอำนวยการ

โรงเรียนผดุงราษฎร์
    *  เพลงประจำโรงเรียน       
    *  เครื่องแบบนักเรียน
   

 

 

 

 

* * Home * *

โรงเรียนผดุงราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.  2442  โดยมิชชั่นนารี  จากต่างประเทศและคนไทย
คือ  อาจารย์บุญต๋วน  บุญอิต  
     โดยปลูกกระท่อมกว้าง  4  เมตร  ยาว  6   เมตร   ซึ่งเป็นบริเวณที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกในปัจจุบัน
มีจำนวนนักเรียนแรกเริ่มเพียง  40  คน    ต่อมาได้มีการเรี่ยไรเงินจากข้าราชการ   พ่อค้า   คหบดีที่นำบุตรเข้ามาฝากเรียน
และข้าหลวงใหญ่  ท่านเจ้าคุณศรีสุริยวรานุวัตร์  (เชย)
     ได้สละทรัพย์ร่วมด้วยเป็นเงิน  4,000  บาท  (สี่พันบาทถ้วน)   ได้นำไปสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น 
ณ  บริเวณวัดคลองมะดัน    (ปัจจุบันเป็นบริเวณที่ตั้งของค่ายสมเด็จพระนเรศวรตอนใต้)    
                  ในปี พ.ศ.2453  อาจารย์บุญต๋วน  บุญอิต  และภรรยาต้องอพยพกลับกรุงเทพมหานคร
  ช่วงนี้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
  จึงแยกที่เรียนเป็น  2  แห่ง  โดยให้นักเรียนหญิงเรียนที่เดิม เพราะมี รั้วรอบขอบชิด ตั้งชื่อเป็น “โรงเรียนผดุงนารี”   
 
ส่วนนักเรียนชายย้ายไปเรียนที่ใหม่  คือ  วัดวิหารทอง  (อยู่ระหว่างป่าไม้เขตกับศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน)
                        พ.ศ.  2468ได้แต่งตั้งอาจารย์ศรัณย์  ชัยรัตน์  เป็นครูใหญ่  ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีส่วนในการบริหารงาน
                        พ.ศ. 2469  ทางราชการต้องการที่ดินผืนนี้เป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทางรัฐบาลจึงได้ช่วยเหลือโดยซื้อที่ดินเอกชนให้แทน  และเช่าที่ดินของราชพัสดุ  เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ปลาย
  ถนนประชานารถ  (ถนนธรรมบูชาปัจจุบัน)    คือที่ตั้ง  “โรงเรียนผดุงราษฎร์”   ในปัจจุบัน
                        พ.ศ. 2477  คณะมิชชั่นนารี ได้มอบหมายงานนี้ให้แก่สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ดำเนินการต่อ  ให้พระอาจวิทยาคมเป็นประธานกรรมการได้รวมโรงเรียนผดุงนารีกับโรงเรียนผดุงราษฎร์เข้าด้วยกัน
โดยไม่แยกนักเรียนหญิงและนักเรียนชายและให้ชื่อว่า  “โรงเรียนผดุงราษฎร์”  ในปัจจุบัน
                                    พ.ศ. 2513  ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  Fifty  Millon  Fund  ของสภาคริสตจักร
สหเพรสไบทีเรียลแห่งสหรัฐอเมริกา  ได้สร้างอาคารคอนกรีตสามชั้น 21 ห้องเรียน (อาคาร 1) และมีการปรับปรุงพัฒนา
อาคารห้องสมุด  อาคารประถม  ห้องอาหาร  อาคารอนุบาล  หอประชุม  อาคารสำนักงาน  อาคารวิทยาศาสตร์ 
ห้องดนตรี  ในการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนนั้น  ได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่า
ในการพัฒนาร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง
  เช่น  สร้างรั้วโรงเรียน   ถนนภายในโรงเรียน  สนามฟุตบอล  บาสเกตบอล  ป้ายชื่อโรงเรียนและเสาธง
                        พ.ศ. 2528  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้งนายมานะ  สุจริตจิตร
เข้ามาเป็นผู้จัดการอาจารย์ใหญ่
                        พ.ศ. 2531  ได้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยมีนาวาอากาศโท     
    สันทัศน์  ฉิมพาลี  ผู้บังคับฝูงบิน 46 พิษณุโลก  เป็นนายกสมาคมคนแรก มีการดำเนินการโดยคณะกรรมการสมาคม
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาจนถึงปัจจุบัน มีพ.ต.ท.สมศักดิ์    เดชคุ้ม ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อย
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 313  เป็นนายกสมาคม
                                    พ.ศ. 2536  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เกิดเพลิงไหม้อาคารประถม ซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้น  ทำให้นักเรียนระดับประถมศึกษาไม่มีสถานที่เรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและกรรมการอำนวยการโรงเรียน
มีมติให้โรงเรียนดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต    4  ชั้น 32 ห้องเรียน 
ได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2538   ชื่อว่า “อาคารรวมน้ำใจ 95 ปี”
                                    พ.ศ. 2541  ทางมูลนิธีแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้
ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 100 ปี  และอาคารอำนวยการ  เนื่องจากหลังเก่า  มีสภาพชำรุด
  ไม่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน
และได้เปิดใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา  2543 
                                    พ.ศ. 2548  ทางโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
และคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน มีมติให้ก่อสร้างอาคาร 106 ปี และหอประชุมสัจธรรม อาคารห้องสมุด           
     เพื่อสามารถบริการนักเรียนได้อย่างเพียงพอ  ได้เปิดใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
                                    พ.ศ. 2551  ทางมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้ง นายปริญญา  ตาวินโน     
     เข้ามาบริหารงานแทนนายมานะ  สุจริตจิตร  ซึ่งเกษียณอายุ
                        ปัจจุบันโรงเรียนผดุงราษฎร์ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
  ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 1
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่ชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง