แจ้งกำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน 2559 - เปิดภาคเรียน 2560
กำหนดการปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559

 • 11 มีนาคม 2560


กำหนดการประกาศผลสอบ และสอบซ่อม 0 ร มส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

 • 15-16 มีนาคม 2560


กำหนดการรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

 • วันที่ 31 มีนาคม 2560- ระดับชั้นอนุบาลที่ห้องเรียน

  - ระดับชั้น ป.1 – ม.6 ณ หอประชุมสัจธรรม


กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อนของนักเรียนและ Day Camp

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 28 เมษายน 2560(หยุดเฉพาะวันหยุดราชการและวันหยุดนักขตฤกษ์)

 • Day Camp ระดับอนุบาล วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 28 เมษายน 2560

 • Day Camp ระดับประถมศึกษา วันที่ 3 - 28 เมษายน 2560

 • เรียนปรับพื้นฐานชั้นม.1และม.4 วันที่ 17 - 28 เมษายน 2560


กำหนดการการจำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

 • 4 - 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00 น. - 15:00 น.


กำหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560

 • 15 พฤษภาคม 2560