กำหนดการสอบ 19-21 ก.ค 2560


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

ตารางสอบกลางภาค1 ปีการศึกาา 2560

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนต้น(ห้องปกติ ห้อง Smart ม.1  ม.2  ม.3)

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-อังกฤษ สายศิลป์-ทวิศึกษา)