วันที่ 29 พฤษศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนผดุงราษฎร์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.พิษณุโลก ได้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสฉลองการก่อตั้ง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ครบรอบ 120 ปี "จากพระคุณ สู่พระพร 120 ปี ผดุงราษฎร์" ณ หอสัจธรรม ชั้น 2 เวลา 10.30 น. ได้มีบุคลากรสำคัญ และศิษย์เก่าของโรงเรียนผดุงราษฎร์ได้มาร่วมงาน ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งบรรยากาศในงานเนื่องในโอกาสฉลองการก่อตั้ง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ครบรอบ 120 ปี มีดังต่อไปนี้

1.การแสดงขอบพระคุณพระเจ้า2. อธิษฐานสรรเสริญ ขอบพระคุณและทูลขอการพระทรงนำ โดย ศจ.ดร. เสมอใจ ศรีมาลา2. รับพระพร จากพระเจ้า เทศนา โดย ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ท่าน ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์  รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งท่านได้มาปราศรัยถึงประวัติความเป็นมาของพระเยซูคริส และการก่อตั้งโรงเรียนผดุงราษฎร์ และ โรงเรียนผดุงนารี

3. เพลงสรรเสริญพระเจ้า คณะนักร้อง PRS CHORUS

4. มอบของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆ