ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา


ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนต้น(สายสามัญ ห้อง Smart ม.1  ม.2  ม.3)

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนศิลป์ -ภาษาอังกฤษ แผนศิลป์ -ทวิศึกษา แผนวิทย์ - คณิต)