ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา


ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนต้น(สายสามัญ สายช่าง-บัญชี-พลานามัย-คหกรรม ห้อง Smart ม.1  ม.2  ม.3)

ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 ม.5 ม.6)