ประกาศผลการสอบแข่งขัน PRS English Contest I


ระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษาตอนต้นระดับประถมศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ผลคะแนนทั้งหมด

ระดับปฐมวัย(หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ) ระดับปฐมวัย(หลักสูตรปกติ)

ระดับประถมศึกษาตอนต้น(หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาตอนต้น(หลักสูตรปกติ)

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ)  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(หลักสูตรปกติ)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หลักสูตรปกติ)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หลักสูตรปกติ)