ประกาศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี


ประจำปีการศึกษา 2561-2563


โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผดุงราษฎร์ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนผดุงราษฎร์ ประกาศเรื่องการให้ ทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนผดุงราษฎร์ในปีการศึกษา 2561 - 2563 ประเภททุนเรียนดี ดังนิ้

ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 ทุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ทุน

ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวนชั้นละ 30 ทุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวนชั้นละ 20 ทุน

ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนชั้นละ 30 ทุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนชั้นละ 20 ทุน

ประกาศการให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2563