ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ และเลขประจำตัวสอบการแข่งขัน PRS English Contest I


รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน PRS English Contest I

ระดับปฐมวัย

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60-A1

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60B1

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60B2

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60B3

ระดับประถมศึกษา

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60 ประถมต้นหลักสูตรภาษา

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60 ประถมปลายหลักสูตรภาษา

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60ประถมต้นหลักสูตรปกติ

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60ประถมปลายหลักสูตรปกติ

ระดับมัธยมศึกษา

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60มัธยมต้นหลักสูตรภาษา

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60มัธยมปลายหลักสูตรภาษา

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60 มัธยมต้นหลักสูตรปกติ

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60 มัธยมปลายหลักสูตรปกติ

ผังห้องสอบ

จัดระบบห้องสอบEng-Contest-60 ผังห้องสอบ