รายละเอียด (Information)

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง


ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและอื่นๆ ตามหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา อังกฤษ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน 22 คาบ ต่อสัปดาห์


2. คุณสมบัติของผู้สมัคร


2.1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์
2.2 เป็นเจ้าของภาษา (English Native Speakers) คือ ชาวอังกฤษ อเมริกัน แคนาดาออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ และ/หรือไม่ใช่เจ้าของภาษา
2.3 สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษและอื่นๆ ตามหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษได้
2.4 เป็นผู้มีหลักฐานประจาตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจาตัว
2.5 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา และ/หรือมีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6 หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (สำหรับชาวต่างชาติ) ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.7 เป็นผู้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
2.8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
2.9 ไม่เป็นผู้เสพและ/หรือเป็นผู้จาหน่ายสารเสพติดทุกชนิด


3. การรับสมัคร


3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารอื่นๆ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารอานวยการ หรือส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ fungfaung@hotmail.com or Chanyanutthee@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กรกฎาคม 2560
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) หนังสือเดินทาง
(2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (สำหรับชาวต่างชาติ) ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี)
(4) หลักฐานแสดงประสบการณ์ในการทางาน เช่น หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ามี)
(5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตามดาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
(6) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน


4. การสอบคัดเลือก 


โรงเรียนผดุงราษฎร์จะติดต่อนัดหมายผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่โรงเรียนต้องการทางโทรศัพท์และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้มาดาเนินการทดสอบทักษะการสอนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก


1. Details about the position


One foreign teacher responsible for
- Teaching English language subject or the other subjects of grade 1-6 in English Program Department (not over 22 periods of teaching per week)
- Others duties assigned by the school


2. Qualifications


2.1 Male or female, age 25 or over
2.2 Being an English native speaker (the British, American, Canadian, Australian or New Zealand) and/or not native speakers
2.3 Being able to teach English language subject or the other subjects of grade 1-6
2.4 Having a valid passport
2.5 Having a bachelor’s degree or higher (A degree in education and/or teaching experiences in prathom schools would be an advantages.)
2.6 Having a teaching license or a teaching permit without the license issued by the Teachers Council of Thailand would be an advantages.
2.7 Having good personality for teaching profession/ be able to work according to the school rules.
2.8 Having good health, both physically and mentally
2.9 Not as addictive and/or as a supplier of all types of addictive substances


3. Application


3.1 Date, time and venue
The applicants should submit their resume with their contact number(s) along with
the required documents to Padoongrasdra School in Personal Department or send the resume and the copies of required documents to fungfaung@hotmail.com or Chanyanutthee@hotmail.com from now until 30th April 2017.
3.2 Required documents
(1) A copy of passport
(2) A copy of educational certificate (Transcript of records)
(3) A copy of teaching license or teaching permit without the license issued by the
Teachers Council of Thailand (If any)
(4) A copy of certificate of work experience (If any)
(5) Two recent head-and-shoulder photographs (one-inch size)
(6) A recent medical certificate (certifying that the applicant is in good physical and
mental health)


4. Teaching demonstration and interview


The school will contact qualified applicants by phone and/or e-mail to schedule the time for a teaching demonstration and interview. The qualified applicants must provide a teaching demonstration and attend an interview at the school in Phitsanulok.