Loading…
แผนกการศึกษาปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนกสนับสนุนการศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

นางสาวจิรวรรณ   ฟุ้งเฟื่อง

รักษาการหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา

นายดนัย    สุขจิตร

ฝ่ายวิชาการแผนก

 

นางวรรษมน   สร้อยฟ้า

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางรัชนี    เต็งคิว

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นายไตรรัตน์       เกษมสุข

ฝ่ายวัดผลประเมินผลวและหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

นางลีนา    สิงโตทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวพัทธนันท์     บัวทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นายสิทธิโชค    บุญยะโรจน์

ฝ่ายปกครองและหัวหน้าโครงการห้องเรียนคณิตศาสตร์

นางณัฐฉรียา    สุขสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปฯศึกษา

นายอารันต์      รอบแคว้น

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและหัวหน้าโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน

นางมีนา     อ่อนละมูล

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

นางฐิติกาญจน์   มั่นนุช

หัวหน้างานแนะแนว