head
ข้อพระคัมภีร์ประจำปี 2559 " การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ " (กิจการของอัครฑูต 20:35 )
     : : งานธุรการ   
 
 
    : :  สารสนเทศนักเรียน
    : :  สถิตนักเรียนที่สอบผ่าน        
        การคัดเลือกเข้าศึกษา
        ต่อระดับมหาวิทยาลัย
 
 : : กระทรวงศึกษาธิการ
 : : สถาบันส่งเสริมการสอน (สสวท.)  
 : : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 : : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พล.เขต1
 : : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 : : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 : : สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 : : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 : : เงินกู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
 : : กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

 

Jesus

เดือนมีนาคม 2016

ปรัชญาโรงเรียน = คุณธรรมนำวิชาการ

คำขวัญผดุงราษฎร์
" เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม เสริมสร้างสังคม
"

ผดุงราษฎร์


วิสัยทัศน์

new
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผดุงราษฎร์ new

วันที่
งาน/กิจกรรม
2-4 มี.ค. 2559
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
7-11 มี.ค. 2559
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของทุกระดับชั้นอัตลักษณ์ของโรงเรียนผดุงราษฎร์

" คุณธรรมคู่คุณภาพ "

เอกลักษณ์ของโรงเรียนผดุงราษฎร์
" มารยาทงามสมนามผดุงราษฎร์ "

ปณิธานโรงเรียนผดุงราษฎร์
" จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เขาจะไม่พรากจากทางนั้น
" ( สุภาษิต 22:6 )

180IQ

new เกมส์คณิตคิดเร็ว 180IQ ประจำปี 2015
วันที่ 12 กันยายน 2558
Dowload สรุปผลการแข่งขัน

 
ทีมงานจากบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน มาให้ความรู้แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 4 มิถุนายน 2558
ผู้อำนวยการ โรงเรียนดนตรีสยามกลการ พิษณุโลก 
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนผดุงราษฎร์
วันที่ 2 มิถุนายน 2558
การประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล
วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
การประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558
การประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2556
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2555
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2554
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2553
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2552
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2551

 

  : : สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  : : หน่วยงานอนุชน
  : : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
prs
Fanpage PRS
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียน58
รับสมัครนักเรียน58
รับสมัครนักเรียน58
 
ent58 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบคัดเลือก
เข้าในมหาวิทยาลัยต่างๆได้
ระลึก75ปีสภาคริสตจักรฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000     โทรศัพท์ 055 - 304150     โทรสาร 055 -213084
ติดต่อ admin ได้ที่ e-mail : jatuwat77@gmail.com