head
" จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด " (ฟิลิปปี 4:4 )
     : : งานธุรการ   
 

   
 
 
    : :  สารสนเทศนักเรียน
    : :  สถิตนักเรียนที่สอบผ่าน        
        การคัดเลือกเข้าศึกษา
        ต่อระดับมหาวิทยาลัย
 
 : : กระทรวงศึกษาธิการ
 : : สถาบันส่งเสริมการสอน (สสวท.)  
 : : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 : : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พล.เขต1
 : : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 : : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 : : สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 : : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 : : เงินกู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
 : : กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
Website Counter

 

Jesus

เดือนมีนาคม 2015

ปรัชญาโรงเรียน = คุณธรรมนำวิชาการ

คำขวัญผดุงราษฎร์
" เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม เสริมสร้างสังคม
"

ผดุงราษฎร์

new ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผดุงราษฎร์ new

วันที่
งาน/กิจกรรม
มี.ค. 2558
มี.ค. 2558

อัตลักษณ์ของโรงเรียนผดุงราษฎร์
" คุณธรรมคู่คุณภาพ "

เอกลักษณ์ของโรงเรียนผดุงราษฎร์
" มารยาทงามสมนามผดุงราษฎร์ "

ปณิธานโรงเรียนผดุงราษฎร์
" จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เขาจะไม่พรากจากทางนั้น
" ( สุภาษิต 22:6 )

 
new
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2556
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2555
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2554
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2553
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2552
ประมวลภาพกิจกรรม
new ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2551

 

  : : สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  : : หน่วยงานอนุชน
  : : โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
prs
facebook prs
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียนปี 2556
รับสมัครนักเรียน58
รับสมัครนักเรียน58
รับสมัครนักเรียน58
รับสมัครนักเรียน58
รับสมัครนักเรียน58
รับสมัครนักเรียน58
 
ent58 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบคัดเลือก
เข้าในมหาวิทยาลัยต่างๆได้
ระลึก75ปีสภาคริสตจักรฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000     โทรศัพท์ 055 - 304150     โทรสาร 055 -213084
ติดต่อ admin ได้ที่ e-mail : jatuwat77@gmail.com