Loading…

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน


สถานที่ตั้ง : เลขที่  32  ถนนธรรมบูชา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนผดุงราษฎร์จัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

ตามครรลองของคริสต์ศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนดสามารถดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี

ความสุขมีความเป็นเลิศทาง วิชาการมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม

และเอื้อต่อการเรียนรู้บุคลากรทุกฝ่ายพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานวิชาชีพ

อักษรย่อภาษาไทย : ผ.ร.

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : P.R.S.

ปรัชญาของโรงเรียน : คุณธรรม นำวิชาการ

คำขวัญของโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม เสริมสร้างสังคม

: Padoongrasadra@gmail.com

 : Padoongrasdra School

: 055-304150