Loading…

สารจากผู้จัดการโรงเรียนผดุงราษฎร์

                หัวใจของคุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งย่อมเกิดจากคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ความพร้อมด้านสิ่งที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานที่มีคุณภาพ และความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

          ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกันในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนจากต้นกล้าเล็ก ๆ ได้เติบโตเข้มแข็งและขอบคุณคณะผู้จัดทำรายงานฉบับนี้

          ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่าน

นายปริญญา   ตาวินโน

ผู้จัดการ

โรงเรียนผดุงราษฎร์