Loading…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561-2563

ประกาศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561-2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผดุงราษฎร์ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 […]

ประกาศผลการสอบแข่งขัน PRS English Contest I

ประกาศผลการสอบแข่งขัน PRS English Contest I ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย […]

โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 (PRS English Contest I )

โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 (PRS  English Contest  I ) ปีการศึกษา 2560 […]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนต้น(สายสามัญ สายช่าง-บัญชี-พลานามัย-คหกรรม ห้อง Smart ม.1  ม.2  […]