Loading…

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ฉลองครบรอบ 120 ปี ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 (PRS English Contest II ) ปีการศึกษา 2561

โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ฉลองครบรอบ 120 ปี ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 (PRS  English […]

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตารางสอบระดับชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 1 ตารางสอบระดับชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 2 ตารางสอบระดับชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 3 […]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค161ม.1smart ตารางสอบปลายภาค161ม.1ม.2ปกติ ตารางสอบปลายภาค161ม.2smart ตารางสอบปลายภาค161ม.3 ตารางสอบปลายภาค161ม.4ม.5วิทย์ ตารางสอบปลายภาค161ม.4ม.5ศิลป์ ตารางสอบปลายภาค161ม.6 รายวิชาสอบนอกตาราง

ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561-2563

ประกาศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561-2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผดุงราษฎร์ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 […]

ประกาศผลการสอบแข่งขัน PRS English Contest I

ประกาศผลการสอบแข่งขัน PRS English Contest I ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย […]