Loading…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบแข่งขัน PRS English Contest I

ประกาศผลการสอบแข่งขัน PRS English Contest I ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย […]

โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 (PRS English Contest I )

โครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 (PRS  English Contest  I ) ปีการศึกษา 2560 […]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา ตารางสอบมัธยมศึกษาตอนต้น(สายสามัญ สายช่าง-บัญชี-พลานามัย-คหกรรม ห้อง Smart ม.1  ม.2  […]

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารแนบสำหรับรายละเอียดการรับนิสิต/นักศึกษาเข้าเรียนต่อในแต่ละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง […]

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2560 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6