Loading…

 

คณะครูและบุคลากร

แผนกการศึกษาปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนกสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลครูและบุคลากร

ครูประจำการ

  • จำนวนครูที่สอนตรงเอก          คน   คิดเป็นร้อยละ
  • จำนวนครูที่สอนตรงเอก          คน   คิดเป็นร้อยละ

ครูอัตราจ้าง

  • จำนวนครูที่สอนตรงเอก          คน   คิดเป็นร้อยละ
  • จำนวนครูที่สอนตรงเอก          คน   คิดเป็นร้อยละ
ข่าวประชาพันธ์