วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560


เนื่องในโอกาสที่ทางโรงเรียนผดุงราษฎร์ได้จัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนผดุงราษฎร์ได้มีการมอบทุการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนสุงสุดในระดับมัธยมศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่าน(ปีการศึกษา 2559) และนักเรียนที่มีความมานะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนได้ผลคะแนนสูงสุดในแต่ละช่วงชั้น นอกจากนี้ได้มอบเกียรติบัตรและทุนกาศึกษาสำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนสอบ O-net ระดับดีเด่นโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทผลการเรียนสูงสุดสามอันดับ

รายชื่อ\ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 1  มัธยมศึกษาปีที่ 2
อันดับที่ 1  ด.ญ.กนกพรรณ เรืองมี  ด.ญ.วาสนา อ่วมเปี่ยม  ด.ญ.รัตนาภรณ์ ชั่งคง
อันดับที่ 2  ด.ช.วิวรรธ์ สุวรรณสิทธิ์  ด.ญ.ภัทรดา หวังอีน  ด.ช.สุรเดิษย์ ทองย้อม
อันดับที่ 3  ด.ช.ธนภัทร อารีย์การเลิศ  ด.ญ.พลอยชมพู ลาภสมสิทธ์  ด.ช.อนุรักษ์ อุ่นเกตุ
รายชื่อ\ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5
อันดับที่ 1  น.ส.กาญจนา มายิ้ม  น.ส.ณัฐวดี สิทธิ์ขุนทด  น.ส.ภูษิตา วัฒนกุลชัย
อันดับที่ 2  น.ส.วรัมพร ดีอินทร์  น.ส.รัญชิดา ฤทธิกิจเจริญชัย  น.ส.อริสรา บุตรดา
อันดับที่ 3  น.ส.ณัฏฐกานต์ วัฒนกุลชัย  น.ส.ณัฐนิชา อ๊อดเอก  น.ส.ภูริฑัตย์ อยู่หลัง


ประเภทนักเรียนที่มีความมานะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนได้ผลคะแนนสูงสุดในแต่ละช่วงชั้น


ช่วงชั้นที่ 4 (ม.1-ม.3)        ช่วงชั้นที่ 5 (ม.4-ม.6)

ได้แก่  ด.ญ.วาสนา อ่วมเปี่ยม                ได้แก่  น.ส.ภูษิตา วัฒนกุลชัย

 

นักเรียนที่ทำคะแนนสอบ O-net ระดับดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


รายวิชาภาษาไทยได้แก่ ด.ญ.พรชก สิงห์วี ทำคะแนนได้ 83.75 คะแนน

รายวิชาสังคมศึกษาได้แก่ ด.ช.เปรมปรี มรีน้อย และด.ญ.ปวีณา ศรีอุดม ทำคะแนนได้ 77.50 คะแนน

รายวิชาภาษาอังกฤษได้แก่ ด.ช.ปริวัฒน์ คงพ่วง ทำคะแนนได้ 90.00 คะแนน

รายวิชาคณิตศาสตร์ได้แก่ ด.ช.อชิระ เหลือบแล และด.ญ.รัตติยากร สุขได้พึ่ง ทำคะแนนได้ 90 คะแนน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้แก่ ด.ช.รัชภูมิ คชพงษ์ ทำคะแนนได้ 73.50 คะแนน

นักเรียนที่ทำคะแนนสอบ O-net ระดับดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


รายวิชาคณิตศาสตร์ได้แก่ นายจิรภัทร คำเครือ ทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม ทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชาสังคมศึกษาและรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้แก่ น.ส.น่านฟ้า พึ่งเพ็ชร ทำได้ 76 คะแนนและ 72 คะแนนตามลำดับ

รายวิชาภาษาอังกฤษได้แก่ นายณัฐนนท์ อ่อนพุ่ม ทำได้ 72 คะแนน

รายวิชาภาษาไทยได้แก่  น.ส.วรัมพร ดีอินทร์ ทำได้ 81 คะแนน


ภาพบรรยากาศในพิธีไหว้ครู


« 1 of 7 »