Loading…
แผนกการศึกษาปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนกสนับสนุนการศึกษา

แผนกการศึกษาปฐมวัย

นางจำเนียร   คงถาวร    

รักษาการหัวหน้าแผนกการศึกษาปฐมวัย

นางอุทัยวรรณ    เรณุมาน

หัวหน้าระดับอนุบาล 1

นางศิริ  ตาวินโน

หัวหน้าระดับอนุบาล 2

นางวิมล   ไชยแก้ว

หัวหน้าระดับอนุบาล 3