Loading…

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน


 

นายเสมอใจ  ศรีมาลา

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาติ

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

นายอนุสรณ์    บุญอิต

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางเสริมศรี    ไชยเศรษฐ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายสุทธิชัย   อร่ามสันติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางเพ็ญวดี    มณีน้อย

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางวิมลฑา  แสงจันทรา

ผู้แทนครู

นายธีรชัย  ธุวนิมิตรกุล

  ผู้อำนวยการ

 นายปริญญา   ตาวินโน

ผู้จัดการ

กรรมการและเลขานุการ

ปิดโหมดสีเทา