Loading…

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน


 

นายเสมอใจ  ศรีมาลา

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาติ

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

นายอนุสรณ์    บุญอิต

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางเสริมศรี    ไชยเศรษฐ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายสุทธิชัย   อร่ามสันติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางเพ็ญวดี    มณีน้อย

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางวิมลฑา  แสงจันทรา

ผู้แทนครู

นายธีรชัย  ธุวนิมิตรกุล

  ผู้อำนวยการ

 นายปริญญา   ตาวินโน

ผู้จัดการ

กรรมการและเลขานุการ