Loading…
แผนกการศึกษาปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนกสนับสนุนการศึกษา

แผนกสนับสนุนการศึกษา

นางสุวนีย์     จันทาพูน

หัวหน้างานธุรการ

นางวิมลฑา      แสงจันทรา

หัวหน้างานการเงิน-บัญชี

นางภัคจิรา    ปันทิพย์

บรรณารักษ์

นางเกศินี    สอนใย

งานการเงิน

นางศรีนคร     เป้านา

นายทะเบียน

นางชัญญานุช       ธีรสิงห์

ผู้ประสานงานครูต่างชาติและEP.

นางสาววิรภรณ์    คำสุข

งานการเงิน

นางชมม์นภัส    คำมูล

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 

นางสาวปภัสสร โลหาชีวะ

งานบัญชี

นางสาวทองสุข  รณร์ที

งานแคชเชียร์-พัสดุ

นางพนาวรรณ   สังข์สุวรรณ

งานธุรการ - เลขานุการ

นางนัฐนรี   ทวีลาภ

งานธุรการ – บุคลากร

นางสาวธนวดี   อ่ำเจริญ

งานพัสดุ-แคชเชียร์

นางชนิตา  อมาตยกุล

งานทะเบียน